Vedtægter

Her er vejlaugets seneste vedtægter

 

Vedtægter fra 28 marts 2017 i pdf format

Formål

§ 1

Foreningens navn er Bygaardens Vejlaug i Vanløse.

§ 2

Medlem af vejlauget er enhver skødehaver af parceller fra oprindelig matr. nr. 10 a, Vanløse, som findes angivet på den ved laugets stiftelse fremlagte udstykningsplan, og som endvidere grænser op til Bratskovvej, Bygholmvej, Katholmvej, Støvringvej og Børglumvej. Ifølge tinglyst skødepålæg er ejere af ovennævnte parceller pligtige at være medlem af vejlauget.

Stk. 2. Skødehavere af parceller på Herlufsholmsvej, mellem Jernbane Alle og Ålekistevej kan optages i vejlavet under forudsætning af at de pågældende parceller ved optagelsen godkendes af bestyrelsen udfra kriterier, der er vedtaget af en generalforsamling og at de pågældende efterfølgende får tinglyst et skødepålæg der forpligtiger fremtidige ejere af parcellen at være medlem af Bygaardens Vejlaug.

§  3

Vejlaugets formål er at vedligeholde laugets veje, anlæg og rendestensbrønde samt at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender med hensyn til veje og miljø.

Kontingent

§ 4

Til opfyldelse af vejlaugets formål pålignes hver parcel et kontingent. Kontingentets størrelse fastlægges af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Hver parcel betaler et kontingent, der udregnes efter følgende regel:

 • parceller med en lejlighed betaler en kontingentenhed
 • parceller med to lejligheder betaler to kontingentenheder
 • parceller med tre lejligheder betaler tre kontingentenheder
 • parceller med fire lejligheder eller derover samt erhvervsejendomme betaler fire kontingentenheder.

Stk. 3. Parcellens status afgøres af bestyrelsen ud fra oplysningssedler fra bygnings- og boligregistret samt vurderingssekretariatet for København.

Stk. 4. Parceller hæfter ikke solidarisk for kontingent eller vejlaugets forpligtigelser.

Stk. 5. Kontingent opkræves og betales pr. parcel. Såfremt der er flere kontingentenheder, hæfter parcellen solidarisk for kontingent og parcellens forpligtelser (jfr. §2).

Stk. 6. Parceller med facade til Herlufsholmsvej, som er medlemmer af Bygaardens Vejlaug, betaler kontingent jfr. ovenstående og refunderes herefter deres dokumenterede betaling for vejvedligeholdelse til Københavns Kommune eller eget vejlaug. Denne refusion kan dog maksimalt udgøre 100 % af parcellens kontingent til Bygaardens Vejlaug.

Stk. 7. Såfremt Bygaardens Vejlaug jvnf. §2 stk. 2, optager vejstykker, der er omfattet af §4 stk. 6 i Bygaardens Vejlaug, bortfalder refusionsretten som er omtalt i §4 stk. 6.

§ 5

Kontingentet, der årligt forfalder til betaling ultimo marts, opkræves af vejlaugets kasserer.

Stk. 2. Kommer et medlem i restance mere end to måneder, kan bestyrelsen træffe beslutning om at inddrive beløbet med påløbne renter og omkostninger ad retslig vej.

§ 6

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer som medlem af vejlauget og overtager samtidig de parcellen påhvilende byrder og rettigheder i forhold til vejlauget.

Det udtrædende medlem har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller nogen andel i vejlaugets formue.

§ 7

Foreningsmeddelelser sendes til den af medlemmet opgivne adresse.

Bopælsændring og ejerskifte skal meddeles til bestyrelsen inden 14 dage.

Ansvarsområder

§ 8

Vejlauget vedligeholder veje, fortove, rendestene og vejenes tilløbsbrønde til kloak. Vejlauget sørger endvidere for beskæring og plantning af vejtræer samt maskinel snerydning af vejene i området.

Stk. 2.  Den enkelte grundejer er fortsat – jfr. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov nr 140 af 25.3.1970 – ansvarlig for, at parcellens tilhørende fortov og kørebane til enhver tid er farbare for såvel sne som udhængende beplantning.

Stk. 3.  Undladelse af opfyldelse af ovennævnte lovs krav i så henseende berettiger vejlauget til at lade arbejdet udføre for grundejerens regning efter skriftligt meddelt advarsel.

Stk. 4.  Parcellens grænse mod fortov må ikke fremtræde misligholdt. Bestyrelsens skøn er i denne henseende afgørende for, om misligholdelse foreligger.

Stk. 5.  Bestyrelsen inspicerer området en gang om året og henstiller herefter skriftligt til ejere af parceller med misligholdt grænse mod fortov, at forholdet bringes i orden.

§ 9

Vejlaugets interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen.

Ordinær generalforsamling

§ 10

Generalforsamlingen er vejlaugets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt i februar måned.

Stk. 2.  På generalforsamlingen skal følgende punkter optages i dagsordenen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. .
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af revisorer og suppleant.
 8. Eventuelt.

Stk. 3.  Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest tre uger før afholdelsen.
Vejlaugets regnskab skal ledsage indkaldelsen, der i øvrigt skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 4.  Forslag, der ønskes optaget under “indkomne forslag”, må fremsendes skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag tilstilles medlemmerne en uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Medlemmer, der ikke kan være tilstede på generalforsamlingen, kan skriftligt give udtryk for deres holdning til fremsatte forslag og har krav på, at denne bliver bragt til forsamlingens orientering via dirigenten.

Stk. 6. Kun medlemmer eller en med skødehaver samboende ægtefælle/samlever har stemmeret. Stemmeret kan udøves ved personlig nærværelse på generalforsamlingen eller ved fuldmagt.
En person der har en eller flere fuldmagter kan inklusiv egne stemmer højst repræsentere otte stemmer.

Stk. 7.  Stemmer fordeles i henhold til følgende regel:

 • parceller med en lejlighed har en stemme
 • parceller med to lejligheder har to stemmer
 • parceller med tre lejligheder har tre stemmer
 • parceller med fire lejligheder har fire stemmer.

Stemmer kan afgives pr. lejlighed eller ved en fælles repræsentant.

Stk. 8. Ejendomme med mere end fire lejligheder og erhvervsejendomme repræsenteres ved ejeren/ejernes forening med fire stemmer.

§ 11

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk. 2. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigent og formand.

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 4. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 5. Alle afstemninger sker ved oprækning af stemmekort. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede forlanger dette. Her gælder, at hver fremmødt stemmeberettiget har en stemme.

Stk. 6. Bestyrelsen eller dirigenten kan forlange afstemning ved navneopråb efter medlemsprotokol.

Stk. 7. Revisorerne overvåger alle forhold vedrørende afstemningen og foretager stemmeoptælling.

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter begæring herom.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter begæringens modtagelse, og der skal indkaldes skriftligt dertil med en motiveret dagsorden med mindst otte dages varsel.

Bestyrelsen

§ 13

Bestyrelsen, der forestår vejlaugets daglige ledelse, består af fem medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Stk. 2. Det bør tilstræbes, at der vælges et bestyrelsesmedlem eller suppleant fra alle vejlaugets veje.

Stk. 3. Ved stemmelighed afgøres valget af dirigenten principalt under hensyntagen til stk. 2 subsidiært  ved lodtrækning.

Stk. 4. Valget gælder for to år, således at tre bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år, og to det følgende.

Stk. 5. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidigt.

Stk. 6. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger to suppleanter.

Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand, kasserer og sekretær; disse udgør bestyrelsens forretningsudvalg.

Stk. 9. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men kassereren kan tildeles et honorar, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af dens medlemmer er til stede.

Stk. 11. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde, hvor den samlede bestyrelse da må være til stede.

Stk. 12. Bestyrelsesmøde skal afholdes, når blot ét bestyrelsesmedlem anmoder herom.

Stk. 13. Sekretæren fører protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 14. Forretningsudvalget kan samlet på hele bestyrelsens vegne underskrive på fuldmagter i forhold til bank og tinglysning.

 

Revisionen

§ 14

På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer og en revisorsuppleant for et år af gangen.

Stk. 2. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Til brug ved revisionen kan revisorerne afkræve ethvert medlem af bestyrelsen skriftlige og mundtlige oplysninger, ligesom revisorerne har adgang til protokoller, korrespondance  og arkiv.

§ 15

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabsudkast med bilag tilstilles revisorerne senest fem uger før ordinær generalforsamling.

Stk. 3. Revisionen skal være afsluttet, og materialet med tilhørende bemærkninger være tilbagesendt formanden senest fire uger før ordinær generalforsamling.

 

Ændring af vedtægter.

§ 16

Vedtægtsændringer skal vedtages på en ordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt bekendtgøres for medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. For at kunne vedtage et forslag til vedtægtsændring skal der møde mindst 50% af stemmerne (personligt eller ved fuldmagt) op til generalforsamling, og blandt disse skal 2/3 af stemmerne stemme for forslaget.

Stk. 2. Er der på generalforsamlingen almindeligt flertal for et forslag til vedtægtsændring, men ikke afgivet det tilstrækkelige antal jastemmer eller mødt for få, kan ændringen gyldigt vedtages med almindeligt flertal uanset antal fremmødte ved en ekstraordinær generalforsamling afholdt inden en måned herefter.

Historik

§ 17

 • Nærværende ændringer af vejlaugets vedtægter af 12. marts 1930
  er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. februar 1978.
 • Ændringer til paragraf 15
  er foreslået på den ordinære generalforsamling den 15. februar 1979 og
  er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 8 marts 1979.
 • Ændringer til paragraf 5
  er foreslået på den ordinære generalforsamling den 16. april 1991 og
  er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 14. maj 1991.
 • Ændringer til paragraf 4 og 10
  er foreslået på den ordinære generalforsamling den 28. februar 1994 og
  er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 17. marts 1994.
 • Nærværende formulering af vejlaugets vedtægter (oprindeligt fastsat 12. marts 1930) er foreslået af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling 23. marts 1995 og er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 6. april 1995.
 • Ændringer til paragraf 4 stk 6
  er foreslået på den ordinære generalforsamling den 22. februar 1999 og
  er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 10. marts 1999.
 • Tilføjelse af §2 stk 2 og §4 stk 7 samt ændring af §13 stk 2
  er foreslået på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2005 og
  er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 6. april 2005
 • Tilføjelse af §13 stk 14 samt ændring af §10 stk 6
  er foreslået på den ordinære generalforsamling den 28. februar 2017 og
  er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2017